Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Na terenie Gminy Widawa świadczeniem usług z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się Gminny Zespół Interdyscyplinarny w gminie Widawa, który funkcjonuje od 2011 roku.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Widawa działa w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U.2020.2018 tj. z dnia 2020.02.11) w związku z Uchwałą NR XXIII/121/20 Rady Gminy Widawa z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Widawa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zarządzeniem NR 103/2020 Wójta Gminy Widawa z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Widawa, skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Widawa przedstawia się następująco:

SKŁAD GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W GMINIE WIDAWA

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko w Zespole Instytucja
1. Agnieszka Leopolska Przewodnicząca Zespołu GOPS w Widawie – kierownik
2. Sławomir Kolanek Z-ca Przewodniczącej Zespołu KP w Widawie-dzielnicowy
3. Magdalena Piątek Sekretarz Zespołu GOPS w Widawie – pr. socjalny
4. Dorota Sychniak Członek Zespołu GOPS w Widawie – pr. socjalny
5. Anna Korcewicz Członek Zespołu GOPS w Widawie – pr. socjalny
6. Agnieszka Pokorska Członek Zespołu GOPS w Widawie – pr. socjalny
7. Joanna Cichecka Członek Zespołu GOPS w Widawie – asystent rodz.
8. Paulina Kubiaczyk Członek Zespołu GOPS w Widawie – asystent rodz.
9. Dorota Pawlak Członek Zespołu ŚDS w Dąbrowie Wid. – psycholog
10. Grzegorz Namirowski Członek Zespołu GKRPA w Widawie- przewodniczący
11. Urszula Błażej Członek Zespołu Publiczne Przedszkole w Widawie – nauczyciel
12. Violetta Popławska Członek Zespołu Zespół Szkół w Widawie- pedagog
13. Urszula Rzepecka Członek Zespołu Społeczna Szkoła w Restarzewie- pedagog
14. Anna Brocka Członek Zespołu Szkoła Podstawowa w Chociwiu- pedagog
15. Małgorzata Frąckiewicz Członek Zespołu Sąd Rejonowy w Łasku-kurator społeczny
16. Agnieszka Namirowska Członek Zespołu SP ZPOZ w Widawie – starsza pielęgniarka

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Współpraca ww. instytucji w realizacji procedury „Niebieskie Karty” ma na celu poprawę  sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, a także wspólne opracowanie indywidualnego planu pomocy.

Procedurę  wszczyna się poprzez wypełnienie formularza  „NIEBIESKA KARTA- A” przez przedstawiciela jednej z instytucji wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2020.2018 tj. z dnia 2020.02.11), który w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, powziął informację o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie albo w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wszystkich członków Zespołu i grup roboczych obowiązuje tajność informacji przekazywanych w ramach prac. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w Zespole lub  grupie roboczej.

Zgłoszenia sprawy na posiedzenie grup roboczych może dokonać członek Zespołu lub grupy roboczej. Osoba zgłaszająca sprawę ustala z Przewodniczącym skład, miejsce, termin spotkania grupy roboczej. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie przez członka Zespołu i przedstawienie Przewodniczącemu kwestionariusza zgłoszeniowego.

Przewodniczący zespołu zwołuje posiedzenie grupy na podstawie kwestionariusza zgłoszeniowego, podając czas i miejsce. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną. Ze spotkania sporządza się protokół.

Praca Grupy Roboczej nad problematyką konkretnej rodziny jest procesem podzielonym na następujące etapy:

a) Na pierwszym spotkaniu roboczym, grupa robocza ustala indywidualny plan pomocy osobie, rodzinie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;

b) zaplanowanie działań pomocowych, zawierających podział zadań dla poszczególnych członków Grupy Roboczej ze wskazaniem konkretnych działań, częstotliwości ich podejmowania i terminu ich realizacji,

c) podjęcie przez poszczególnych członków Grupy Roboczej i instytucje przez nich reprezentowane zaplanowanych działań,

d) ocena skuteczności zaplanowanych i zrealizowanych działań,

e) modyfikacja planu pomocy rodzinie lub zakończenie pracy z daną rodziną,

Skład grupy roboczej uzależniony jest od problemu- może być zmienny, spośród członków GZI w w Widawie. Posiedzenie grupy roboczej odbywa się w dni powszednie, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie ( godziny pracy Urzędu: pon, śr., czwartek w godz. 7:30-15:30, wtorek w godz. 7:30-16:00, piątek w godz. 7:30-15:00. Dopuszcza się możliwości organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w udzielenie pomocy oraz w innych terminach. Zebranie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Widawa odbywa się raz na 3 miesiące.

 Do zadań Zespołu należy:

– integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie głównie poprzez działania podejmowane przez przedstawicieli instytucji wchodzących w skład powołanych w tym celu Grup Roboczych,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia po0mocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,
 • monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie współpracy służb,
 • udzielenie pomocy, w zależności od potrzeb- poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów,
 • podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”,
 • tworzenie warunków pracownikom swoich instytucji do uczestnictwa w pracach Grup Roboczych,
 • udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie,
 • opracowanie procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przy współpracy  z jednostkami i podmiotami realizującymi zadania w przedmiotowym zakresie,

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w gminie Widawa, zapewnienie ochrony jej ofiarom oraz skuteczne oddziaływanie na jej sprawców, w szczególności przez:

 • wsparcie rodzin, w których występuje przemoc,
 • podniesienie świadomości mieszkańców gminy Widawa zakresie przemocy w rodzinie,
 • zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

FORMY POMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

(dla mieszkańców Gminy Widawa świadczona jest bezpłatna pomoc specjalistów)

Lokalny system wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”

 • Komisariat Policji w Widawie, ul. Nowy Rynek 16
  Sekretariat Komisariatu Policji w Widawie 
  w godz. 8:00 – 16:00 – 47 845-49-10

  asp. Sławomir Kolanek – dzielnicowy Komisariatu Policji w Widawie
  – 47 845-49-15, 516-432-721
  email: dzielnicowy.widawa6@lask.Id.policja.gov.pl
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10
  Pracownicy socjalni: Magdalena Piątek, Anna Korcewicz, Dorota Sychniak, Agnieszka Pokorska – tel. 43 67-21-161 wew. 51 lub 607-822-264, 607-821-582
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie, tel. 43 67-21-034 wew. 41;
 • SP ZPOZ w Widawie tel. 43 67-21-017, 697-927-971 lub 723-441-446
 • Sąd Rejonowy w Łasku, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, tel. 43 616-85-60
 • Placówki Oświatowe :
  – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chociwiu tel: 43 67-23-728
  – Zespół Szkół w Widawie tel. 43 672-10-16
  – Społeczna Szkoła Podstawowa w Restarzewie tel. 43 67-23-024
  – Publiczne Przedszkole w Widawie tel. 43 67-21-001
 • Psycholog Pani Jolanta |Leszczyńska, przyjmuje pacjentów w SP ZPOZ w Widawie w każdy poniedziałek od godz. 13:30-17:00

Informacja o pomocy prawnej

Od 1 stycznia 2016 w gminnym Ośrodku Kultury w Widawie ul. Adama Mickiewicza 3, 98-170 Widawa, mieszkańcy Gminy Widawa mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255).

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
poniedziałek- 14:00-18:00
czwartek – 11:00-15:00

W okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 punk prawny jest nieczynny.

Poradę prawną mnożna uzyskać pod numerem telefonu: 883-999-237
– Adwokat Filip Iwaszkiewicz

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną ( na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia, gdy osoba przedłoży dokument stwierdzający tożsamość;
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które przedłożą oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia , o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby, które ukończyły 65 lat, gdy osoba przedłoży dokument stwierdzający tożsamość;
 • osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, które przedłożą kartę, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 • Kombatanci , którzy przedłożą zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • weterani, którzy przedłożą ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, którzy złożą oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym warunku.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo- administracyjnym,
 • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na temat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na serwisie ministerialnym:
https://darmowapomoc prawna.ms.gov.pl https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl

Organizacje pozarządowe i podmioty świadczące usługi dla osób doznających przemocy w rodzinie na terenie powiatu łaskiego

Lp. Instytucja Dane teleadresowe Godziny urzędowania Rodzaj świadczonej pomocy
1. Fundacja „HORYZONT” Brodnia Górna 15, 98-11 Buczek
tel:798-953-126
fundacjahoryzont15@gmail.com
całodobowo Pomoc osobom bezdomnym, samotnym, chorym, starszym, emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu oraz ich rodzinom. Profilaktyka antyalkoholowa
2. GOPS w Widawie GZI w Widawie Punkt konsultacyjny
ul. Rynek Kościuszki 10,
98-170 Widawa
tel. 43 6-21-161 wew. 52
607-822-264, 607-821-582
Gops@widawa.pl
SP ZPOZ w Widawie
tel.43 67-21-017

Poniedziałek, środa,
czwartek
w godz. 7:30-15:30

wtorek- 7:30-16:00
piątek – 7:30-15:00

poniedziałek 13:30-17:00
– Udzielenie informacji
– poradnictwo socjalne oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– interwencja i diagnozowanie problemów w rodzinie
– działania wspierające i profilaktyczne
– propagowanie instytucji udzielających pomocy
– wsparcie finansowe
Psycholog
3. GOPS w Sędziejowicach

Zespół interdyscyplinarny
ul. Wieluńska,
98-160 Sędziejowice
tel/fax. 43 677-15-81
gops@gminasedziejowice.pl
Poniedziałek – piątek
7:30-15:30
– interwencja i diagnozowanie problemów w rodzinie
– działania wspierające i profilaktyczne
– propagowanie instytucji udzielających pomocy
– wsparcie finansowe
4. Zespół interdyscyplinarny / GOPS w Wodzieradach Wodzierady 24,
98-105 Wodzierady
tel.43 677-36-99
724-010-909
724-010-809
email:gops@wodzierady.pl
Czynny:
pon. 9:00-17:00
wt.-pt 7:00-15:00
środa 15:00-19:00
Poradnictwo informacyjne, socjalne, prowadzone przez pracowników socjalnych
Pomoc w odnalezieniu rozwiązań prawnych
Poradnictwo terapeutyczne, psychologiczne
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku tel/fax 43 675-37-49 email:pcpr.lask@op.pl
Czynne:
pon. 8:00- 16:00
wt. – pt :30-15:30
Poradnictwo informacyjne prowadzone przez pracowników socjalnych
6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
(PCPRw Łasku)
ul. 3 Maja 33
tel. 43 675-50-49
email: oik.lask@op.pl
Czynny:
wt. 15:30-19:30
Porady prawnika
Porady psychologa
Poradnictwo socjalne
7. Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku ul. Batorego 31,
98-100 Łasku
tel. 43 675-21-38
Czynny:
pn-pt 7:30-15:30
Działalność poradniczo-terapeutyczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dane do kontaktu:

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10,
98-170 Widawa
tel. 43 67-21-161 wew. 52

Osoba do kontaktu:

1. Agnieszka Leopolska – Przewodnicząca GZI w Gminie Widawa
2. Magdalena Piątek – sekretarz GZI w Gminie Widawa