Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Na terenie Gminy Widawa świadczeniem usług z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie, który funkcjonuje od 2011 roku.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie działa w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390, z 2019 r. poz.730) w związku z § 2 Uchwały Nr XL/270/10 Rady Gminy Widawa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zarządzeniem Nr 51A/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. został powołany przez Wójta Gminy Widawa Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie.
Z dniem 24 czerwca 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2019 Wójta Gminy Widawa skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Widawa przedstawia się następująco:

SKŁAD GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W GMINIE WIDAWA

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko w Zespole Instytucja
1. Agnieszka Leopolska Przewodnicząca Zespołu GOPS w Widawie – kierownik
2. Dorota Pawlak Z-ca Przewodniczącej Zespołu ŚDS w Dąbrowie Wid. – psycholog
3. Dorota Sychniak Członek Zespołu GOPS w Widawie- pracownik soc.
4. Magdalena Piątek Sekretarz Zespołu GOPS w Widawie- pracownik soc.
5. Agnieszka Pokorska Członek Zespołu GOPS w Widawie- pracownik soc.
6. Anna Korcewicz Członek Zespołu GOPS w Widawie- pracownik soc.
7. Joanna Cichecka Członek Zespołu GOPS w Widawie- asystent rodz.
8. Paulina Kubiaczyk Członek Zespołu GOPS w Widawie- asystent rodz.
9. Grzegorz Namirowski Członek Zespołu Przewodniczący GKRPA w Widawie
10. Urszula Błażej Członek Zespołu Nauczyciel w Publicznym Przedszkolu w Widawie
11. Violetta Popławska Członek Zespołu Pedagog w Zespole Szkół w Widawie
12. Urszula Rzepecka Członek Zespołu Pedagog w Szkole Podstawowej w Chociwiu, Szkole filialnej w Ochlach, Społecznej Szkole w Restarzewie
13. Sławomir Kolanek Członek Zespołu Dzielnicowy Komisariatu Policji w Widawie
14. Małgorzata Frąckiewicz Członek Zespołu Kurator społeczny Sądu rejonowego w Łasku
15. Agnieszka Namirowska Członek Zespołu Starsza pielęgniarka środowiskowa SP ZPOZ w Widawie

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie,
 • Komisariatu Policji w Widawie,
 • Placówek Oświatowych, Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej Widawie,
 • Sądu Rejonowego w Łasku

Członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
Wszystkich członków Zespołu i grup roboczych obowiązuje tajność informacji przekazywanych w ramach prac. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w Zespole lub grupie roboczej.

Zgłoszenia sprawy na posiedzenie grup roboczych może dokonać członek zespołu lub grupy roboczej. Osoba zgłaszająca sprawę ustala z Przewodniczącym skład, miejsce i termin posiedzenia grupy roboczej. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie przez członka Zespołu i przedstawienie Przewodniczącemu kwestionariusza zgłoszeniowego. Przewodniczący zespołu zwołuje posiedzenie grupy na podstawie ww. kwestionariusza, podając czas i miejsce. Zwołanie może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną. Dopuszcza się możliwość przekazania w momencie zwoływania grupy roboczej kopii kwestionariusza zgłoszeniowego. Przewodniczący zaprasza na posiedzenie grupy roboczej przedstawicieli instytucji wskazanych w kwestionariuszu. Skład grupy roboczej uzależniony jest od problemu – może być zmienny, spośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Posiedzenie grupy roboczej odbywa się w dni powszednie, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie (godziny pracy Urzędu: pon.,śr.,czwartek w godz. 7:30-15:30; wtorek w godz. 7:30-16:00, piątek w godz. 7:30-15:00).

Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w udzielenie pomocy oraz w innych terminach. Wszyscy członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie spotykają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące celem przedstawienia zakresu wsparcia udzielonego przez poszczególne grupy robocze.
Organizację pracy Zespołu określa Regulamin Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
Do zadań Zespołu należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą oraz w rodzinie, mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, głównie poprzez działania podejmowane przez przedstawicieli instytucji wchodzących w skład powołanych w tym celu Grup Roboczych,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy, monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie współpracy służb,
 • udzielenie pomocy, w zależności od potrzeb- poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów,
 • podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”,
 • tworzenie warunków pracownikom swoich instytucji do uczestnictwa w pracach Grup Roboczych,
 • udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie, opracowanie procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przy współpracy z jednostkami i podmiotami realizującymi zadania w przedmiotowym zakresie;

Jeśli Ty lub Ktoś z Twojej rodziny czy najbliższego środowiska doświadcza przemocy:

 • w sytuacji zagrożenia przemocą zadzwoń pod nr Niebieskiej Linii: 0 801 120 002
 • zadbaj o bezpieczeństwo swoich dzieci – zabierz je z domu i schroń się w bezpiecznym miejscu -opuszczając dom zabierz ze sobą ważne dokumenty
 • zgłoś się do pracownika socjalnego GOPS w Widawie, który poinformuje Cię, gdzie możesz uzyskać pomoc tel. 43 61-21-161 wew. 51, 52
 • poinformuj Policję lub Prokuraturę o stosowanej wobec Ciebie i Twoich bliskich przemocy
 • podczas interwencji domowej poproś Policjanta o wypełnienie Niebieskiej Karty
 • jeśli Ty i/ lub Twoje dzieci zostaliście pobici, zgłoś się do ośrodka zdrowia i poproś lekarza
  o zaświadczenie lub skontaktuj się z lekarzem sądowym, aby uzyskać obdukcję

Formy pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
(dla mieszkańców Gminy Widawa świadczona jest bezpłatna pomoc specjalistów)

Lokalny system wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”

 • Komisariat Policji w Widawie, ul. Wieluńska 16;
  Dzielnicowy KP w Widawie, Sławomir Kolanek, tel kont. 43 672-10-07
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10
  Pracownicy socjalni, tel. 43 67-21-161 wew. 51
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie, tel. 43 67-21-034 w. 41
 • Placówki Ochrony Zdrowia, SPOZOZ w Widawie, tel. 43 67-21-017
 • Sąd Rejonowy w Łasku, Zespół kuratorskiej Służby Sądowej tel. 43 616-85-60
 • Placówki oświatowe – ZS w Chociwiu tel. 43 67-23-728, ZS w Chociwiu Szkoła Filialna w Ochlach tel. 43 672-22-90, ZS w Widawie tel. 43 672-10-16

Psychologa – Pani Jolanta Leszczyńska, przyjmuje pacjentów w SPZOZ w Widawie, w każdy poniedziałek od godz. 16:00

Informacja o pomocy prawnej

Od 1 stycznia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie ul. Adama Mickiewicza 3, 98-170 Widawa, mieszkańcy Gminy Widawa mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1255).

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
poniedziałek – 14:00 – 18:00
czwartek – 11:00 – 15:00

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia, gdy osoba przedłoży dokument stwierdzający tożsamość;
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej , które przedłożą oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby, które ukończyły 65 lat, gdy osoba przedłoży dokument stwierdzający tożsamość;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, które przedłożą kartę, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • kombatanci, którzy przedłożą zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • weterani, którzy przedłożą ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, którzy złożą oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym warunku.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje konsultacje tylko na etapie przedsądowym, ale nie we wszystkich sprawach, ponieważ ustawodawca wskazał również szereg dziedzin, w których możliwość uzyskania nieodpłatnej porady jest niestety niemożliwe.
Więcej informacji na temat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na serwisie ministerialnym:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

porady-prawne-widawa

Organizacje pozarządowe i podmioty świadczące usługi dla osób doznających przemocy w rodzinie na terenie powiatu łaskiego

Lp. Nazwa Adres Rodzaj świadczonych usług
1. Stowarzyszenie „Labor” Brodnia Górna 15, tel. 530-902-061 pomoc osobom bezdomnym, ofiarom przemocy,profilaktyka antyalkoholowa
2. Stowarzyszenie pomocy „Arka Noego” ul. 9 Maja 28, 98-100 Łask, tel.606-857-494 działalność poradniczo-terapeutyczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3. Ośrodek Interwencji kryzysowej przy PCPR w Łasku ul. 9 Maja 33, 98-100 Łask, tel. 43 675-50-49 poradnictwo socjalne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne
4. GOPS w Buczku ul. Szkolna 3A, 98-100 Łask, tel. 43 677-41-59 udzielanie informacji
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku, Punkt Konsultacyjny ul. Żeromskiego 14, 98-100 Łask, tel. 607-040-420

ul. Szarych Szeregów 6, 98-100 Łask, tel. 609-860-890

działalność poradniczo-terapeutyczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
6. Punkt konsultacyjny przy GOPS w Sędziejowicach ul. Wieluńska 7, 98-100 Łask, tel. 43 677-15-81 porady psychologiczne i terapeutyczne
7. GOPS w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, tel. 43 672-11-61 informacja, poradnictwo socjalne oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
8. Zespół Interdycyplinarny Gmina Wodzierady Wodzierady 24, 98-100 Łask, tel. 43 677-36-99 działania osłonowe na rzecz ofiar przemocy, praca ze sprawcą przemocy

Dane do kontaktu:

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa
tel. 43 67-21-161 wew. 51
Osoba do Kontaktu:

 1. Agnieszka Leopolska- Przewodniczaca GZI w Widawie
 2. Magdalena Piątek – sekretarz GZI w Widawie