„Razem możemy więcej”


Gmina Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Razem możemy więcej”.

Projekt skierowany jest do osób i rodzin zamieszkujących na terenie gminy Widawa, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Grupa docelowa to osoby/rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym oraz przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

W ramach projektu oferujemy:

  • pracę socjalną ze strony pracowników GOPS w Widawie,
  • pomoc asystenta rodziny w miejscu zamieszkania beneficjenta,
  • pomoc psychologa w miejscu zamieszkania beneficjenta,
  • terapię rodzinną wyjazdową – 1 wyjazd weekendowy.

Celem głównym projektu jest świadczenie i rozwój usług wspierania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych w lokalnej społeczności. Świadczenie tych usług w terenie – w domach uczestników, zapewni ich dostępność. Kontakt bezpośredni osoby świadczącej usługi z rodziną sprawi, że pomoc będzie zindywidualizowana i odpowiednia dla danej rodziny, odpowie na konkretne potrzeby jej członków. Beneficjentami projektu są całe rodziny-rodzice wraz z dziećmi. Wykonywana praca zawodowa, obowiązki związane z opieką nad młodszymi dziećmi lub obowiązek szkolny uniemożliwiają im często uczestnictwo w zorganizowanych kursach i szkoleniach grupowych. Gmina Widawa jest gminą wiejską, stąd wynikają problemy z komunikacją, możliwości dojazdu są ograniczone i wiążą się z kosztami. Usługi jakie są przewidziane do realizacji w projekcie to: wsparcie ze strony asystenta rodziny, wsparcie psychologiczne, praca socjalna świadczona przez pracowników GOPS w Widawie oraz trening kompetencji wychowawczo-opiekuńczych. Praca z rodziną jest prowadzona za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych. Rodziny biorące udział w projekcie podniosą i rozwiną umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, nabędą kompetencji z zakresu roli i funkcji rodziny, zintegrują się, nabędą umiejętności psychospołecznych. W efekcie udział w projekcie może zapobiegać wykluczeniu społecznemu, jak również ewentualnemu umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.

Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych trwa do 28.02.2017 roku.
Kwestionariusze zgłoszeniowe są do pobrania na naszej stronie (kliknij tutaj aby pobrać) oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, tel. (43) 67 21 161 w. 51 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-16.00 piątek 7.30-15.00

Wartość projektu: 123.200 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 104.720 PLN