Programy

Program „Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020”

Pomoc żywnościowa jest finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podmiotem realizującym program o zasięgu lokalnym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, zgodnie z Umową nr 22/POPŻ/2020 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych...

Czytaj więcej...

„Razem możemy więcej”

Gmina Widawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Razem możemy więcej". (więcej…)

Czytaj więcej...

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

I. Podstawa prawna programu Program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i

Czytaj więcej...

Projekt „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zawarł w dniu 21.12.2018 r. Umowę przekazania tabletu wraz z dostepem do sieci Internet w ramach projektu pn. "System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON" w ramach programu operacyjnego Palska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 "E-administracja i otwarty rząd", Działanie 2.1 "Wysoka dostepność i...

Czytaj więcej...