Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisko: opiekun w ośrodku pomocy społecznej.Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1,0 etatu


Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2019 r.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełnych praw publicznych
 • nieposzlakowana opinia
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku
 • umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, dotyczących usług opiekuńczych
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy
 • posiadanie własnego środka transportu
 • prawo jazdy kat. B
 • wykształcenie podstawowe

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • umiejętność organizowania pracy w domu chorego

Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 • empatia
 • odpowiedzialność
 • kreatywność
 • obowiązkowość
 • uczciwość i rzetelność
 • zaangażowanie i odporność na stres

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • czynności higieniczno – pielęgnacyjne
 • czynności gospodarcze
 • czynności opiekuńcze
 • czynności aktywizujące społecznie
 • przygotowywanie lub dostarczanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji
 • współpraca z pracownikami socjalnymi oraz innymi instytucjami w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji usług opiekuńczych
 • inne zadania zlecone przez kierownika ośrodka

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów poświadczających posiadanie ewentualnych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 • kopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku opiekuna (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),
 • oświadczenie kandydata o zdolności prawnej i o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku
 • kopia dowodu osobistego

Postępowanie dotyczące informacji o zatrudnieniu:
Postępowanie dotyczące zatrudnienia zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie GOPS w Widawie i dokonanie wyboru pracownika.

Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opiekun w ośrodku pomocy społecznej” należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa w terminie do 28 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widawie

Agnieszka Leopolska