Pomoc społeczna

Cele i zadania

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach...

Czytaj więcej...

Kryteria dochodowe

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie kwota 528 zł na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ.U z 2019 r. poz. 1507) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11...

Czytaj więcej...

Świadczenia pieniężne

I. Zasiłek stały (art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DZ.U z 2019 r. poz. 1507) Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;...

Czytaj więcej...

Świadczenia niepieniężne

Pomoc niepieniężna przysługuje osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, niezaradnym życiowo, (na podst. art. 36, pkt 2, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. (DZ.U z 2019 r. Poz. 1507). I. Praca socjalna Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin...

Czytaj więcej...