Pomoc społeczna

Cele i zadania

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach...

Czytaj więcej...

Kryteria dochodowe

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie kwota 600 zł na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2021 r. poz. 2268 ze zm) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca...

Czytaj więcej...

Świadczenia pieniężne

I. Zasiłek stały (art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U z 2021 r. poz. 2268 ze zm) Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby...

Czytaj więcej...

Świadczenia niepieniężne

Pomoc niepieniężna przysługuje osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, niezaradnym życiowo, (na podst. art. 36, pkt 2, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. (Dz.U z 2021 r. Poz. 2268 ze zm). I. Praca socjalna Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób...

Czytaj więcej...