Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie dotycząca zatrudnienia na zastępstwo na stanowisko pracownika socjalnego.

I. Miejsce i warunki zatrudnienia:

Stanowisko (na zastępstwo): pracownik socjalny.

 1. Wymiar czasu pracy: (na czas zastępstwa w wymiarze 1 etatu).
 2. Liczba etatów: (na czas zastępstwa w wymiarze 1 etatu).
 3. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie – praca na terenie Gminy Widawa.
 4. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz obsługą interesantów (bezpośrednią i telefoniczną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej) oraz praca na terenie Gminy Widawa- dojazd do klienta samochodem prywatnym.
 5. Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 40 godzin na tydzień.
 6. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (na czas zastępstwa).

II. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  1. ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
  2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

   Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określił w drodze rozporządzenia wymagane umiejętności wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych w ww. ustawie.

 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.
 4. Znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość dodatkowych przepisów prawa:
  1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
  2. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
  5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. Umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich, analityczne podejście do problemów, umiejętność podejmowania działań interdyscyplinarnych, umiejętność komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionych roszczeniowo, zagrożonym wykluczeniem, lub już wykluczonym społecznie.
 3. Znajomość obsługi komputera.
 4. Prawo jazdy kategorii B.
 5. Umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem.
 6. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
 7. Umiejętność dobrego radzenia sobie w różnych sytuacjach z trudnym klientem, kreatywność, innowacyjność, umiejętność kooperowania z różnymi podmiotami, umiejętność korzystania z zasobów (instytucjonalnych i ludzkich).
 8. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego.

IV. Osoba do Kontaktu:

Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia na ww. stanowisku udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie Pani Agnieszka Leopolska osobiście w siedzibie GOPS Widawa w godzinach pracy Ośrodka pod adresem Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa lub pod numerem telefonu służbowego 43 6721161.

Kierownik GOPS Widawa
Agnieszka Leopolska