Cenowe rozeznanie rynku o wartości poniżej 14 000 euro-2014-04-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zaprasza do złożenia oferty na  usługi doradcy zawodowego i wsparcie psychologiczne w związku z realizacją projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Pomagając innym – pomagamy sobie" współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zajęcia mają być skierowane do grupy 13 osób (10 kobiet i 3 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności zawodowej lecz mają niskie kwalifikacje zawodowe i trudności z odnalezieniem się na współczesnym rynku pracy. Wybrana grupa to osoby korzystające ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które przy odpowiednim wsparciu i motywacji będą się rozwijać w kierunku zwiększenia aktywności i mobilności na rynku pracy.

Zakres tematyczny treningu psychologicznego indywidualnego powinien obejmować tematykę i zagadnienia, które będą miały na celu budowanie wiary we własne siły i możliwości, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, przezwyciężanie oporów wobec zmian. Zakres tematyczny treningu psychologicznego grupowego powinien obejmować tematykę i zagadnienia, które będą miały na celu radzenie sobie ze stresem, umiejętność asertywności, formułowania celów życiowych i racjonalnego podejmowanie decyzji. Liczba godzin: 2 godz. dydaktyczne x 13 osób = 26 godz. dydaktycznych spotkań indywidualnych, 15 godz. dydaktycznych wsparcia grupowego. Łącznie: 41 godz. dydaktycznych.

Zakres tematyczny usług doradcy zawodowego indywidualnego powinien obejmować tematykę i zagadnienia, które będą miały na celu określenie indywidualnej ścieżki zawodowej, nabycie umiejętności przygotowania CV, listu motywacyjnego, określenie środowiska pracy, w którym będzie najlepiej funkcjonować. Zakres tematyczny usług doradcy zawodowego grupowego powinien obejmować tematykę i zagadnienia, które będą miały na celu nabycie umiejętności poruszania się na lokalnym rynku pracy i trening rozmów kwalifikacyjnych  pracodawcą. Liczba godzin: 2 godz. dydaktyczne x 13 osób = 26 godz. dydaktycznych spotkań indywidualnych, 15 godz. dydaktycznych wsparcia grupowego. Łącznie: 41 godz. dydaktycznych.

Termin realizacji zamówienia:

– wsparcie psychologiczne maj – czerwiec 2014 r.

– wsparcie doradcy zawodowego czerwiec – lipiec 2014 r.

Cena stanowi kryterium oceny ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Cenę proszę skalkulować z uwzględnieniem :

  • przeprowadzenia szkolenia na terenie gminy Widawa (wynajęcie sali wykładowej, dojazd wykładowców i inne koszty z tym związane)
  • obiad i serwis kawowy dla uczestników oraz wykładowców podczas trwania wsparcia grupowego
  • obsługę techniczną szkolenia (materiały dydaktyczno – szkoleniowe, sprzęt audiowizualny niezbędny do przeprowadzenia szkolenia)
  • materiały biurowe dla uczestników, niezbędne do przeprowadzenia zajęć

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, faxem pod nr 43 6721952 lub pocztą elektroniczną na adres srwidawa@op.pl. Ofertę należy złożyć do dnia  05.05.2014 r.

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Pokorska
0 43 672 11 61