Cenowe rozeznanie rynku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie kursów: obsługi komputera i pierwszej pomocy w związku z realizacją projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt "Pomagając innym – pomagamy sobie" współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                      

Kurs obsługi komputera dla 13 osób musi obejmować min. 40 godzin, kurs pierwszej pomocy dla 13 osób musi obejmować min. 16 godzin.

Kursy muszą być zgodne merytorycznie i w zakresie liczby godzin ze standardami MPiPS.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia: listopad – grudzień 2014 r.

Kryterium oceny ofert: cena.

Inne istotne warunki zamówienia.

Cenę kursów proszę skalkulować z uwzględnieniem:

  • przeprowadzenie kursów na terenie gminy Widawa (wynajęcie sali wykładowej, dojazd wykładowców i inne koszty z tym związane) lub przeprowadzenie kursów poza terenem gminy Widawa (wynajęcie sali wykładowej, zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu uczestników do miejsca przeprowadzenia kursów i inne koszty z tym związane)
    pokrycie kosztów i zorganizowanie dowozu uczestników na egzamin ukończenia kursów
  • obiad i serwis kawowy dla uczestników przez cały okres trwania kursów
  • obsługę techniczną kursów (materiały dydaktyczno – szkoleniowe, sprzęt audiowizualny niezbędny do przeprowadzenia kursu)
  • materiały biurowe dla uczestników, niezbędne do przeprowadzenia kursów

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą elektroniczną na adres srwidawa@op.pl. Ofertę należy złożyć do dnia  27.10.2014 r.

Widawa, dnia 10.10.2014 r.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Pokorska

43 672 11 61