ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych  i dzieci w wieku szkolnym w okresie zamknięcia placówek oświatowych ”

 1. Zamawiający.

Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, NIP: 831 142 82 82, REGON: 005260941, realizujący wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007).

 1. Przedmiot zamówienia:

2.1. Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla osób niesamodzielnych i dzieci w wieku szkolnym w okresie zamknięcia placówek oświatowych z terenu Gminy Widawa

Zamówienie obejmuje przygotowanie posiłków i dowiezienie gorącego posiłku dla osób niesamodzielnych i dzieci w wieku szkolnym w okresie zamknięcia placówek oświatowych do miejsca ich zamieszkania przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 1. Posiłki: jedno gorące danie ( 2 x zupa z wkładką mięsną, 3 x drugie danie w tygodniu, naprzemiennie).

Gramatura posiłków:

– ziemniaki, kasza, ryż, makaron – 200g

– mięso lub ryba (filet) – 120 g

– surówki, jarzyny – 100 g

 

 1. Wymagania przedmiotowe w stosunku do posiłków:

            Posiłki dla dzieci,  którym dostarczane będą posiłki w  miejscu zamieszkania muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  (Dz.U. z 2016 poz. 1154) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r.                   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2020  poz. 2021).

Powyższe Rozporządzenie dotyczy również osób dorosłych, niesamodzielnych, którym dostarczane będą posiłki w miejscu zamieszkania.

Posiłki powinny być przygotowane ze świeżych, pełnowartościowych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, dowóz ciepłych obiadów do miejsca zamieszkania w samochodzie spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, transport obiadów w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Posiłki muszą być urozmaicone (nie mogą powtarzać się w ciągu tygodnia) oraz wysokiej jakości. Naczynia, w których będą dowożone posiłki, będą odpowiednio zabezpieczane, myte, wyparzane, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w miejscu przygotowywania posiłków.

Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z wyprzedzeniem 2 – dniowym. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Minimalne wartości kaloryczne – posiłek min. 900  kcal. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

 1. Godziny dostaw posiłków:

Według harmonogramu uzgodnionego między Wykonawcą a GOPS Widawa

 1. Szacunkowa liczba osób niesamodzielnych objętych wsparciem do 25 osób, w zależności od potrzeb.

Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób korzystających z posiłków jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości osób uprawnionych do otrzymywania posiłków.  Liczba osób może być weryfikowana z 1 – dniowym wyprzedzeniem do godz. 10.00.

 1. Sprawy organizacyjne: Posiłki dowożone będą własnym transportem Wykonawcy, dostosowanym do przewozu. 
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 1. a) posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 2. b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 1. Termin realizacji umowy: od  03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na bieżąco w dni robocze każdego tygodnia. Realizacja zadania dla osób niesamodzielnych będzie miała charakter ciągły, chyba, że będzie wymuszona przez sytuację niezawinione (kwarantanna, izolacja epidemiologiczna, pobyt w szpitalu, ciężka choroba).
 2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu usługi w trakcie trwania umowy.
 3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie, w języku polskim, czytelnie, bez skreśleń i poprawek, umieścić w kopercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „ Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
  „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla osób niesamodzielnych i dzieci w wieku szkolnym w okresie zamknięcia placówek oświatowych z terenu Gminy Widawa”
 4. Miejsce i termin złożenia ofert: Oferta (załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2), a także przykładowym 10 -dniowym  jadłospisem  należy złożyć do dnia 27.12.2021 r., do godz. 10.00                       w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie,       ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa.

Formularze niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert  i rozstrzygnięcie procedury o udzielenie zamówienia nastąpi  na sesji niejawnej komisji rozpatrującej oferty  w dniu 27.12.2021 r. o godz. 12.00.  Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi atrakcyjną ofertę cenową i urozmaicony jadłospis. O wyniku postępowania                                          o zamówienie  Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. Załącznik nr1
 2. Załącznik nr2
 3. Załącznik nr3
 4. Załącznik nr4
 5. Załącznik nr5

  

mgr Agnieszka Leopolska

Kierownik GOPS Widawa