Weryfikacja osób uprawnionych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

INFORMACJA O TERMINIE  WERYFIKACJI OSÓB UPRAWNIONYCH Z TERENU GMINY WIDAWA DO PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że od dnia 01.07.2019 roku rozpoczyna weryfikację osób uprawnionych do pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Widawa, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z pomocy mogą skorzystać osoby spełniające kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1508 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie ( pokój nr 2 w Urzędzie Gminy ) w godzinach pracy Urzędu Gminy:

Poniedziałek, środa, czwartek- 7:30 – 15:30,          
Wtorek- 7:30- 16:00, 
Piątek- 7:30 – 15:00.

Dokumenty, które należy przedłożyć do weryfikacji to m.in. zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy (decyzje o waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych, zaświadczenia o wynagrodzeniu netto za pracę, decyzje w sprawie zobowiązań pieniężnych podatku rolnego, decyzje przyznające świadczenia rodzinne i opiekuńcze itd.), dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.

Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2019 r.

Kierownik GOPS
Agnieszka Leopolska