„Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa”

Zaproszenie do składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Widawa – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa
Tel. 43 6721161
Fax. 43 6721152
E-mail: gops@widawa.pl
II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający   zaprasza   do złożenia oferty  ( załącznik nr 1) na  podstawie  Regulaminu udzielania zamówień   publicznych,  których  wartość   jest   mniejsza  od   kwoty   130.000,00  zł,   zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r.  –  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
Przedmiot zamówienia:
1. Świadczenie   usług   schronienia   dla  osób bezdomnych  bez względu  na  ich płeć  w postaci :
1.1 Schroniska dla bezdomnych.
1.2 Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
1.3 Noclegowni.
1.4 Ogrzewalni.
a) osobom   bezdomnym,   których    ostatnim   miejscem   zameldowania    jest    gmina    Widawa (w oparciu o art. 101 ust. 2   ustawy  z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876  ze zm.),
b) potrzebującym pomocy – schronienia  (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Widawa.
2. Każdorazowe    umieszczenie    osoby    o    której   mowa   w   pkt. 1  odbywa   się   na  podstawie  skierowania do noclegowni i ogrzewalni lub indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu   w schronisku dla  bezdomnych, wydanej  przez   Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w    Widawie.    Decyzje   zawierać   będą   imię   i  nazwisko świadczeniobiorcy,   rodzaj  usług  z  ich szczegółowym zakresem oraz  okres usług.
W     szczególnie     uzasadnionych     przypadkach     dopuszcza    się    podjęcie    świadczenia  usług w   oparciu   o   dane   przekazane   faksem   i   telefonicznie   lub   e-mailem.   Takie   zlecenie  usług zostaje potwierdzone decyzją administracyjną w ciągu 7 dni.
3. Podmiot   składający   ofertę   zobowiązany   jest   do   zapewnienia    osobom,   o  których  mowa
 w pkt.  1 ppkt. 1.1, 1.2, 1.3  minimalny   standard  podstawowych  usług  kwalifikacji  osób  świadczących  usługi  oraz minimalny  standard  obiektów,  których mieszczą  się schroniska  dla  osób  bezdomnych o  których mowa w załączaniu  nr 2, nr 1, nr 4.
Rozporządzenia   Ministra   Rodziny,   Pracy  i   Polityki   Społecznej   z   dnia   27   kwietnia   2018   r. w sprawie minimalnych standardów   noclegowni,   schronisk   dla   osób   bezdomnych,   schronisk dla   osób  bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896),
4. Ze  względu  na  specyfikację  przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą  usługi  schronienia  oraz  liczba   świadczeń  będzie  uzależniona  od  rzeczywistej  liczby osób, które  wymagają   pomocy   w  formie   usług   schronienia   dla  osób   bezdomnych  z terenu Gminy Widawa.
 5. Rozliczenie   usług   przez   Wykonawcę   następować   będzie  co  miesiąc  w terminie  do 7  dnia następnego  miesiąca  z  wyłączeniem  miesiąca  grudnia,  za  który rozliczenie następować  będzie do 21 grudnia.
5.1. Zapłata  za   wykonanie usługi  będzie  regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.
5.2. Podstawą  rozliczenia   będzie   złożenie   przez   Wykonawcę   faktury   z  załączonym imiennym wykazem osób objętych  schronieniem  w  danym miesiącu i  ilości dni udzielonego schronienia.
6. Wykonawca   zobowiązany  będzie  niezwłocznie  informować  Zamawiającego  o  każdej  zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.                                                               6.1 Zamawiający  zastrzega  sobie   prawo   kontroli   jakości   świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.                                             7. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2022 r.                                             8. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
1. Wymagania niezbędne : w postępowaniu  ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli  ich  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie działalności w zakresie pomocy  osobom  bezdomnym i wpisane są  do  wykazu  placówek   zapewniających   wsparcie   osobom   bezdomnym  prowadzonego  przez Wojewodę.  Warunek   zostanie   spełniony,   jeżeli   Wykonawca   złoży   oświadczenie,   stanowiące   Załącznik   nr 2 do niniejszego  zapytania  ofertowego  oraz  przedłoży  dokumenty o których  mowa w pkt. III.2.
2. Wymagania   dotyczące   lokalu   schroniska:    wykonawca   winien   posiadać   warunki  lokalowe do schronienia osobom tego  pozbawionym, które  spełniają standardy sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe  oraz  standardy  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   z  dnia  27 kwietnia 2018 r.  w sprawie  minimalnych  standardów noclegowni,schronisk dla  osób  bezdomnych,   schronisk  dla  osób  bezdomnych  z  usługami  opiekuńczymi  i  ogrzewalni (Dz. U. z  2018 r.  poz. 896).  Warunek   zostanie   spełniony   jeżeli   wykonawca  złoży  oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
8.1. Warunki i zakres realizacji :
1. Miejscem  realizacji  zamówienia  jest  miejsce  udzielenia  schronienia.  Ze  względu na specyfikę przedmiotu zamówienia miejscem udzielonego schronienia powinno  być województwo łódzkie.
2. Stawkę za dobę należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).
3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8.2. Pozostałe   warunki   realizacji   zadania   określone   zostały   w   projekcie   umowy  ( zał. nr  3).

III Kryteria wyboru oferty:
a) najniższa cena za osobo/dzień usługi zaoferowana przez oferenta.
1. Sposób przygotowania oferty :
a) wypełniony formularz ofertowy wg złącznika nr. 1 – wzór oferty.
2. Wymagane dokumenty :
a) wyciąg   z  rejestru  prowadzonego  przez  wojewodę  lub  inny  właściwy  dokument stanowiący o podstawie działalności  podmiotu,  aktualny na dzień złożenia oferty.
b) w   przypadku   fundacji   i   stowarzyszeń   –   aktualny,   zgodny   ze   stanem  faktycznym  wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
c) w   przypadku   pozostałych   podmiotów   –   odpowiednio odpis CE i DG lub KRS.
d) dla    podmiotów   działających   na   podstawie   przepisów   o  stosunku   Państwa   do   Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia  dekretu  o  mianowaniu  księdza  na  proboszcza  parafii,  pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej ,

 

 1. e) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu –   podmiotów,   które  w  dokumencie  stanowiącym  o  podstawie  działalności  nie posiadają  informacji  o  osobach  upoważnionych  do  reprezentowania  podmiotów,  oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające :
  • upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
  • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Widawa,
  • upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.
  f) odpis statutu lub umowy.

  3. Miejsce i termin złożenia ofert
  Oferty można składać w następujący sposób :
  a) drogą elektroniczną na adres e‐ mail : gops@widawa.pl
  b) drogą  pocztową  na  adres: Gmina Widawa 98-170 Widawa  ul. Rynek  Kościuszki 10
       z dopiskiem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Oferty należy składać do 15.12.2020 r. do godz. 12.00.
  Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 7 dni roboczych tj. 23.12.2020 r. godz. 12.00 i zostanie opublikowane na stronie www.gops.widawa.pl  

4.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i Nazwisko : Agnieszka Leopolska – Kierownik GOPS
Tel. 43 6721161  e-mail:  gops@widawa.pl

Załączniki do pobrania :
1. Formularz ofertowy
2.Oświadczenie o spełnianiu warunków
3. Projekt umowy                                                             

Kierownik GOPS
Agnieszka Leopolska

Widawa, dnia 01.12.2021 r.