Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Mali mieszkańcy Gminy Widawa pod opieką niani”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rodziców lub prawnych opiekunów dzieci w wieku do 3 roku życia, którzy na dzień przystąpienia do projektu spełniają następujące kryteria:

  • osoba zamieszkuje/uczy się/pracuje w Gminie Widawa w Województwie Łódzkim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
  • wiek 15 lat i więcej
  • status osoby pracującej
  • opieka nad dzieckiem do lat 3 – rodzic lub opiekun prawny
  • złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych (w tym wymagane dane do przetwarzania w SL2014, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i inne załączone określone w Regulaminie Rekrutacji);
  • Uczestnikami projektu zostanie 21 osób pracujących z Gminy Widawa – rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku życia .
  • W ramach wsparcia przewidziano zwrot Uczestnikom faktycznie poniesionych przez nich kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w formie:

– opieki nad dzieckiem, sprawowanej przez nianię – dla 21 osób pracujących

– badań niań do celów sanitarno-epidemiologicznych

Rekrutacja rozpocznie się od 06.02.2023r. i trwać będzie do 15.02.2023r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który zamieszony jest poniżej. W przypadku pytań serdecznie prosimy kierować je na adres e-mail: gops@widawa.pl lub pod numerem telefonu 43 6721161.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania 01 – X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Kierownik GOPS Widawa

                                                                                                      Agnieszka Leopolska

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIDAWA

Formularz rekrutacyjny UczestniczkiUczestnika projektu

Wzór umowy – Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla osób ubiegających się o refundację wynagrodzenia niani,

Wzór wniosku refundacyjnego o wypłatę,

Karta oceny Formularza zgłoszeniowego,

Wzór umowy uaktywniającej zawartej z nianią,