Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Dotyczy:
dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Ochlach w okresie 7 styczeń 2016 r. – 24 czerwiec 2016 r. w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
email : opiekawidawa@wp.pl
strona internetowa: www.gopswidawa.pl

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
Liczba otrzymanych ofert: 3

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

PPUH – Marzenna Chinalska
ul. Żeromskiego 1, 97-420 Szczerców

W wyniku analizy ofert wybrana firma przedstawiła najkorzystniejszą cenę przedmiotu zamówienia.

Postępowanie prowadziła:
Agnieszka Leopolska – Kierownik GOPS Widawa
Barbara Pokorska – Księgowa GOPS Widawa