ZARZĄDZENIE Nr 3/2022

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie

 z dnia 31 stycznia 2022 roku

 w sprawie zasad obsługi Interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Widawie

Na podstawie art. 207 i 2092 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.), § 21 oraz § 25 ust. 1 pkt. 2 lit. c i d, ust. 4 pkt. 3,4,17 i ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia              6 maja  2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów             w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.  2021 poz. 861  z późn.zm.) w zw. z § 11 ust. 1  i 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie przyjętego Uchwałą Nr LXII/371/18 Rady Gminy Widawa z dnia 28 czerwca 2018 roku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2018 r., poz. 3773) zarządza się, co następuje:

§1

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Interesantów oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie wprowadza się następujące zasady obsługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie:

  1. Od dnia 01 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022r. bezpośrednia obsługa Interesantów w siedzibie GOPS Widawa możliwa będzie w specjalnie wyznaczonym ku temu miejscu znajdującym się na parterze Urzędu.
  2. z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej:
  3. platformy ePUAP: /GOPSWidawa/SkrytkaESP
  4. poczty elektronicznej: gops@widawa.pl
  5. pocztą tradycyjną,
  1. c) pod niżej wymienionymi numerami telefonów:

      Gminny   Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie tel. stacjonarny: 43 6721161

   tel. komórkowe: 607-821-582

   tel. komórkowe: 607-822-264.

  1. Pisma można składać korzystając z w\w kanałów elektronicznych, pocztą tradycyjną lub osobiście wrzucić do skrzynek podawczych umieszczonych przy głównym wejściu do budynku urzędu. Każdy dokument poddawany jest 24-godzinnej kwarantannie.
  2. Wprowadzony zostaje (do odwołania) zakaz swobodnego wstępu Interesantów do pomieszczeń GOPS Widawa. Powyższy zakaz nie dotyczy spraw, w których osobista wizyta jest konieczna, a jej termin został wcześniej uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę lub z właściwym Działem GOPS Widawa. Taka osoba poddaje się badaniu temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Obowiązują zasady bezpieczeństwa tj.: dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa oraz odległość od innych osób wynosząca minimum 2 metry.

§2

Traci moc Zarządzenie Nr 37/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                  w Widawie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zasad obsługi Interesantów                                 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  ogłoszenia i podlega ogłoszeniu zgodnie                                  z obowiązującymi przepisami.