ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki  10    zaprasza do składania ofert „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa”

 1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98 – 170 Widawa.

tel. 43 6721161, E-mail: gops@widawa.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia:

Zamawiający   zaprasza   do   złożenia   ofert  na   podstawie  Regulaminu  udzielania   zamówień publicznych,  których  wartość  jest  mniejsza  od  kwoty  130.000,00 zł,  zamówień  wyłączonych        z  obowiązku  stosowania  ustawy  z  dnia  11.09.2019 r.  –   Prawo zamówień  publicznych  (Dz.U.          z 2023 r. poz. 1605)

III. Przedmiot zamówienia:

 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 4 części:

CZĘŚĆ 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób. Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu,  w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r.  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896 z późn. zm. ).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie 1 osoba.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi liczby osób do nie więcej niż 100%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko. Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo łódzkie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

CZĘŚĆ 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych  z usługami opiekuńczymi wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób. Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu,  w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r.  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896 z późn. zm. ).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie 1 osoba.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi liczby osób do nie więcej niż 100%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko. Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo łódzkie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

CZĘŚĆ 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego  w noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w których mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r.  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896 z późn. zm.).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie 1 osoba.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – liczby osób do nie więcej niż 100 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo łódzkie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 

CZĘŚĆ 4

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni) , wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące. Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w których mieści się ogrzewalnia muszą być zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r.  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896 z późn. zm.).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do ogrzewalni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie – 1 osoba.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – liczby osób do nie więcej niż 100 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez ogrzewalnię.
Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do ogrzewalni wydanego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo łódzkie

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

 1. Okres realizacji

Planowany  termin  realizacji  zamówienia:  od 01 stycznia 2024 r.   do 31 grudnia 2024 r.   przy  czym:

Schronisko dla osób bezdomnych – cały rok

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – cały rok

Noclegownia – cały rok

Ogrzewalnia: od 01 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r. oraz  od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

 1. Wymagania wobec wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego,

3) posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,

4) pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,

5) spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r.  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896 z późn. zm.).

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. V przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć:
oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
– oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny – dot. części od 1 do 4:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego – zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Kryteria oceny oferty – dot. części od 1 do 4:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – dot. części od 1 do 4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, w zakresie:

– oczywiste omyłki pisarskie,
– oczywiste  omyłki  rachunkowe, z uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa do dnia 27 grudnia 2023 r. do godz. 12.00  (decyduje data wpływu do Ośrodka). Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: gops@widawa.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „OFERTA – USŁUGI SCHRONIENIA” będącym załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

VIII. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi na sesji niejawnej komisji rozpatrującej oferty w dniu 27.12.2023 r. godz. 13.00 i zostanie opublikowane na stronie www.gops.widawa.pl.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 2. . Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
  Agnieszka Leopolska – Kierownik GOPS
  tel. 43 6721161, e-mail: gops@widawa.pl

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Widawie

                                                                                                                       mgr   Agnieszka Leopolska

Załączniki:
załącznik nr 1 – oferta 
załącznik nr 2 – Umowa
załącznik nr 3 – Umowa
załącznik nr 4 – Umowa
załącznik nr 5 – Umowa
załącznik nr 6 –  Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania