Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz art. 44 ustawy ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z dnia 30 sierpnia 2013 roku zmienionym zarządzeniem Nr 2/2014 Kierownika GOPS Widawa z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30000 euro, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi na realizację zadań dotyczących dożywiania uczniów w Szkole Podstawowej w Ochlach – Filii Szkoły Podstawowej w Chociwiu im. Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chociwiu oraz Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie w okresie od 5 września 2016r. do 29 czerwca 2017 roku w związku z realizacją wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
NIP 831-142-82-82
REGON 005260941
Tel. 43 6721161
email: opiekawidawa@wp.pl

II. Termin realizacji zamówienia:

05 września 2016r. do 29 czerwca 2017r.

III. Przedmiot zamówienia:

 • posiłki dla:
  • 30 uczniów w Szkole Podstawowej w Ochlach – Filii Szkoły Podstawowej w Chociwiu im. Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chociwiu,
  • 13 uczniów w Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie,
 • posiłki (2 razy w tygodniu zupa z wkładką + pieczywo, 3 razy w tygodniu drugie danie + surówka)
 • ilość posiłków określona została szacunkowo i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu
 • o zmianach ilościowych Zamawiający powiadomi Wykonawcę
 • zamawiający zastrzega o możliwości zmian w zakresie planowej liczby dzieci korzystających z posiłków. W okresie realizacji zamówienia liczba dzieci może być weryfikowana z 1-dniowym wyprzedzeniem.

IV. Inne istotne warunki zamówienia

 1. Dostawy posiłków będą organizowane w Państwa zakresie do Szkoły Podstawowej w Ochlach – Filii Szkoły Podstawowej w Chociwiu im. Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chociwiu oraz Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury: zupa + 75 oC gorące drugie danie +63oC; potrawy serwowane na zimno 4oC. Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
 2. Posiłki muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego nie później niż 12 godzin przed spożyciem. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.
 3. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 5 września 2016 roku do 29 czerwca 2017 roku z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (np. ferii, dni świątecznych oraz wakacji).
 4. Posiłki jednodaniowe obejmują: dwa razy w tygodniu zupa z wkładką i pieczywem, a trzy razy drugie danie z surówką.
 5. Wykonawca będzie podawał miesięczny jadłospis do wiadomości dyrektorowi szkoły z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorem w/w szkoły.

V. Wymagania stawiane Wykonawcom

 1. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893 ze zm.), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem art. 52c ust. 1 ustawy, obowiązującego od 1 września 2015 roku Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r., w sprawie grup środków spożywczych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci  i młodzieży w tych jednostkach ( Dz. U z 2015 r., poz. 1256). Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.
 2. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie posiłków od surowca do wyrobu gotowego i sprzedaży z konsumpcją na miejscu, wydawanych w naczyniach wielokrotnego użytku, dostarczaniu do zakładów żywienia zbiorowego posiłków obiadowych na zasadach cateringu (w tym typu zamkniętego) samochodem firmowym, wydanej decyzją przez Państwowy Inspektor Sanitarny, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty zał. Nr 2
 3. Wykonawca do wydawania przygotowanych posiłków każdorazowo oddelegowuje osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
 4. Pomieszczenie niezbędne do wydawania i konsumpcji posiłków udostępniają Dyrektorzy szkół.
 5. Wykonawca wydaje posiłki we własnych naczyniach wielokrotnego użytku lub jednorazowego użytku wraz z sztućcami wielokrotnego lub jednorazowego użytku. O czystości naczyń i sztućców zadba Wykonawca we własnym zakresie.

VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

VII. Udzielenie zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najniższą ofertę na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Ochlach – Filii Szkoły Podstawowej w Chociwiu im. Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chociwiu oraz Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie z najniższą ceną.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 2. Oferty (załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do 15 lipca 2016 roku do godz. 15.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, pokój nr 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na dożywianie – Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 dla uczniów w Szkole Podstawowej w Ochlach – Filii Szkoły Podstawowej w Chociwiu im. Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chociwiu oraz Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie.”
  • Zamawiający informuje, że decyduje data wpływu do tutejszego GOPS-u oferty, które wpłyną po tej dacie i godzinie nie będą brane pod uwagę.
 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty decyzji o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności w zakresie posiłków od surowca do wyrobu gotowego i sprzedaży z konsumpcją wydawanych w naczyniach wielokrotnego użytku, dostarczaniu do zakładów żywienia zbiorowego posiłków obiadowych na zasadach cateringu (w tym typu zamkniętego) samochodem firmowym, wydanej decyzją przez Państwowy Inspektor Sanitarny.
 4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie w dniu 18 lipca 2016 roku o godzinie 8.00 – pokój nr 1
 5. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
 6. Oferta powinna zawierać wypełnione prawidłowo załączniki.
  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 7. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie Pani Agnieszka Leopolska, tel. 43 6721161, fax: 43 6721952
 8. Informacja o wyniku rozstrzygnięcia oferty będzie wysłana na piśmie oferentom pocztą polską, umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Widawie www.gopswidawa.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.
 9. Klauzula „ Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.”

Załączniki do pobrania: