Trening psychologiczny i warsztaty z doradcą zawodowym

Projekt  „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowany  jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1.”Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

 

W roku 2011 wartość Projektu wynosi 116 859, 22 zł,
kwota dofinansowania 104 589,00 zł.

W dniu 26 kwietnia 2011 r. rozpoczął się I cykl szkoleń pn. „Trening psychologiczny i warsztaty z doradcą zawodowym” w ramach projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie”  współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez GOPS.

W szkoleniach bierze udział  12 uczestników (7 kobiet i 5 mężczyzn) będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, zamieszkujących na terenie gminy Widawa.

Szkolenia obejmują:

  • indywidualne spotkania z psychologiem
  • grupowy trening psychologiczny, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz warsztaty z doradcą zawodowym.

Po ukończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz indywidualne plany działania.

Szkolenia mają na celu podwyższenie samooceny uczestników, nabranie pewności siebie i  pomoc w określeniu indywidualnych predyspozycji zawodowych. Mają one również zmotywować do samodzielnego poszukiwania pracy i pokonania barier psychologicznych związanych z niechęcią do podejmowania aktywności zawodowej.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej, wzrost kwalifikacji zawodowych i dostosowanie ich do predyspozycji uczestników, nabycie umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy, zwiększenie motywacji do działania i usamodzielnienie się.