Rozeznanie potrzeb w zakresie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie planuje realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – na rok 2022. W związku z powyższym, niezbędna nam jest wiedza od mieszkańców Gminy Widawa o konieczności realizacji ww. programu na potrzeby dzieci i osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Minister”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. Z 2020r. Poz. 1787).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. Poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

 

Program ma także zapewniać:

 1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwianie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. Poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi
i trudnościami związanym z mobilnością i komunikacją.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – także w zaprowadzeniu i przyprowadzeniu ich do/z placówki oświatowe).

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

 

Czas trwania usług asystenta:

 • usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu;
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi maksimum 60 godzin miesięcznie.

Zainteresowanych udziałem w programie prosimy o kontakt osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie  lub telefonicznie (tel. 67 21 161) do dnia 30 września 2021 roku.

Osoby spełniające odpowiednie kwalifikacje podane w informacji i zainteresowane zatrudnieniem jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w 2022 r. prosimy
o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie Panią Agnieszką Leopolską.