REKRUTACJA do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2024” odbywać się będzie w dniach 18 grudnia 2023 r. – 29 grudnia 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że przystępuje do realizacji Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniora”- Edycja 2024 r.

W ramach Modułu I zostaną zapewnione usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wsparcie udzielone w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz ww. osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Szczegółowe zasady realizacji usług sąsiedzkich będą zawarte w Uchwale Rady Gminy Widawa      w sprawie określenia szczególowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.

W ramach Modułu  II  zostaną zakupione opaski bezpieczństwa dla seniorów.

Realizacja Modułu II ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Rozwiązanie to pozwoli osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi,  w razie potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli.

 

Osoby chętne do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów”  w Module I lub Module II proszeni są do zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10 w godzinach pracy Ośrodka lub telefonicznie.

 

Rekrutacja trwa do 29.12.2023 r.

Godziny pracy Ośrodka:

poniedziałek, środa, czwartek – 7:30 – 15:30

wtorek – 7:30 – 16:00

piątek – 7:30 – 15:00

nr tel. 43 6721161