Program „ Opieka 75+” na rok 2024

Gmina Widawa realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” od 2019 roku. Celem Programu   jest rozwój i poprawa dostępności  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej. Program „Opieka 75+” na rok 2024 jest adresowany do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób spełniających kryteria określone w programie.
Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

– dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu „ Opieka 75+” i będą kontynuowane w roku 2024;
– dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym  w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe) ;
– dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej

Program jest realizowany od 01.01.2024 roku do 31.12 2024 roku
Koszt zadania – 85 022,00 zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa – 50 865,00 zł.

Umowa o dofinansowanie w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2024 pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Widawa została podpisana w dniu 10 czerwca 2024 roku.