Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Gmina Widawa realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 dofinansowany środkami z rezerwy celowej budżetu państwa zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego

Dofinansowanie Programu wynosi 39 157,00 zł

co stanowi  80% kosztów realizacji zadania 

20% stanowi koszt własny gminy

Umowa została podpisana  w dniu 27 maja 2024 roku.

Program jest realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Realizacja Programu obejmuje swoim zakresem dwa Moduły:

Moduł I – ma na celu wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej

Wsparcie świadczone w formie usług sąsiedzkich ma być dostosowane do indywidualnych potrzeb seniorów. Świadczenie usług może być realizowane w godzinach porannych, popołudniowych, wieczornych, nocnych. Udzielenie wsparcia w ramach usług sąsiedzkich przez osoby z najbliższego otoczenia ma na celu gwarancję większej elastyczności udzielanej pomocy. Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej w wieku 60lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.

Moduł II -ma na celu wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Ta forma wsparcia seniorów ma na celu zapewnienie opieki na odległość za pomocą opaski bezpieczeństwa. Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.