Nabór wniosków na pomoc żywnościową

INFORMACJA O TERMINIE WERYFIKACJI OSÓB UPRAWNIONYCH Z TERENU GMINY WIDAWA DO PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że od dnia 01 października 2021 roku rozpoczyna weryfikację osób uprawnionych do pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Widawa, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z pomocy mogą skorzystać osoby spełniające kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie w godzinach pracy Ośrodka:

Poniedziałek, środa, czwartek- 7:30 – 15:30,
Wtorek- 7:30- 16:00,
Piątek- 7:30 – 15:00.

            Dokumenty, które należy przedłożyć do weryfikacji to m.in. zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy (decyzje o waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych, zaświadczenia o wynagrodzeniu netto za pracę za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku [wzór zaświadczenia w załączniku], decyzje w sprawie zobowiązań pieniężnych podatku rolnego za rok 2021, decyzje przyznające świadczenia rodzinne i opiekuńcze itd.), dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2021 roku. 

Wzór zaświadczenia o dochodzie – PDF

Wzór zaswiadczenia o dochodzie – WORD

Kierownik GOPS
Agnieszka Leopolska