Kończymy II cykl szkoleń.

Dobiegł końca II cykl szkoleń realizowanych w ramach Projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1.”Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorem Projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

W szkoleniach wzięło udział  12 uczestników (8 kobiet i 4 mężczyzn) będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, zamieszkujących na terenie gminy Widawa.  Pierwszy cykl szkoleń obejmował  Trening psychologiczny i warsztaty z doradcą zawodowym. Drugi cykl szkoleń obejmował kursy zawodowe. W ramach Projektu pięć osób ukończyło kurs komputerowy, trzy osoby ukończyły kurs obsługi kasy fiskalnej, 4 osoby ukończyły kurs operatora wózków jezdniowych.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu. Udział w Projekcie ma na celu pomoc w określeniu indywidualnych predyspozycji zawodowych uczestników, pomoc  w odnalezieniu się na rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników.