KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDAWIEOGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA

 1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie (min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku) lub wyższe (min. licencjat) – preferowane kierunki: prawo, administracja, socjologia, kadry i płace, księgowość, finanse i rachunkowość, zarządzanie;

2) obywatelstwo polskie;

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

4) nieposzlakowana opinia;

5) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego, w szczególności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

6) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;

7) znajomość aktów prawnych:

 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 25 października 2021 r.,
 • kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
 • ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa,
 • ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,
 • ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

8) doświadczenie w obsłudze programów kadrowo- płacowych.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub jednostkach samorządu terytorialnego (min. 2 lata);

2) umiejętność stosowania interpretacji przepisów prawnych regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku;

3) dyspozycyjność;

4) samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;

5) wysoka kultura osobista;

6) komunikatywność;

7) dokładność;

8) punktualność;

9) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej;

10) wysoka kultura osobista.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) obsługa kadrowa pracowników, prowadzenie akt osobowych;

2) prowadzenie ewidencji czasu pracy i godzin nadliczbowych;

3) prowadzenie ewidencji i rozliczanie urlopów pracowniczych;

4) sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;

5) sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

6) bieżąca kontrola terminowej realizacji badań lekarskich pracowników i szkoleń BHP oraz współpraca ze specjalistą ds. BHP w zakresie organizacji szkoleń;

7) współpraca z działem księgowym w zakresie przygotowywania list płac, naliczania wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców;

8) samodzielne naliczanie wynagrodzeń;

9) sporządzanie sprawozdań oraz deklaracji ZUS, PIT, GUS, PFRON;

10) wprowadzanie danych do programu kadrowo- płacowego;

11) sporządzanie w systemie bankowości elektronicznej przelewów zgodnie z terminami zapłat;

12) księgowanie dokumentów w systemie finansowo- księgowym;

13) obsługa zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

14)  obsługa programu PŁATNIK;

15)prowadzenie innych spraw zleconych przez głównego księgowego.

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys – curriculum vitae;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienia;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5) oświadczenie o niekaralności;

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) wypełniony kwestionariusz osobowy- Załącznik nr 1

8) klauzula informacyjna RODO – Klauzula informacyjna

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze GOPS, pocztą elektroniczną na adres: gops@widawa.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty, na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie , ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Starszego Referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie” w terminie do dnia 24.11.2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 43 67 21 161, osoba do kontaktu- Pani Agnieszka Leopolska- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na tablicy informacyjnej jednostki. 

 1. Dodatkowe informacje:

1)  postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów; etap I obejmuje analizę formalną ofert oraz złożonych dokumentów; etap II stanowi rozmowę kwalifikacyjną;

2) dokumenty poddane zostaną analizie przez komisję rekrutacyjną, mającą na celu stwierdzenie zgodności, kompletności, zawartości i formy dokumentów z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze;w wyniku analizy dokumentów komisja konkursowa wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają niezbędne wymagania i w sposób prawidłowy złożyli wymagane dokumenty aplikacyjne, określone w niniejszym ogłoszeniu;

2) kandydaci wytypowani w sposób, o którym mowa w pkt. 1, powiadomieni zostaną (telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej) o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na wyżej wymienione stanowisko;

3) informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostce: w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%, w związku z czym, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z w/w uprawnienia jest obowiązany do złożenia wraz

z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Ogłoszenie o naborze zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widawa www.widawa.pl , na stronie internetowej GOPS Widawa – www.gopswidawa.pl oraz na tablicy informacyjnej GOPS Widawa w siedzibie Urzędu Gminy w Widawie.

Z przeprowadzonego naboru sporządzony zostanie protokół. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie później niż w ciągu 30 dni od chwili ogłoszenia wyników naboru

 1. Warunki pracy:

1) miejsce wykonywania pracy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, parter;

2) obowiązuje 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasu pracy, w przypadku osób niepełnosprawnych – zgodnie z odrębnymi przepisami; godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30, wtorek w godz. 7:30 – 16:00, piątek w godz. 7:30 – 15:00;

3) praca z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa urządzeń biurowych;

4) wysiłek umysłowy;

5) praca biurowa w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.

Uwaga: Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.

Załączniki: 

 1. Załącznik nr 1
 2. Klauzula informacyjna
 3. Zarządzenie o naborze – Starszy Referent