Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy asystent rodziny

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widawie została wybrana:

Pani: Joanna Cichecka
zamieszkała: Widawa, ul. Jodłowa 4, 98-170 Widawa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatura Pani Joanny Cicheckiej na stanowisko asystenta rodziny spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ww. kandydatka wykazała się dużą znajomością przepisów prawa z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej i uzyskała pozytywną rekomendację komisji rekrutacyjnej dotyczącej przygotowania kandydatki do wykonywania zadań na stanowisku asystenta rodziny.

Kierownik GOPS Widawa
Agnieszka Leopolska