Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje  o wyniku postępowania zapytania ofertowego Nr 2/2023 z dnia 14.12.2023 r. pn. „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych i dzieci w wieku szkolnym       w okresie zamknięcia placówek oświatowych”.

Liczba otrzymanych ofert: 1

Za  wykonawcę  ww. usługi wybrano:

„Grodzisko” Paweł Stanisław Burzyński
Zborów 2 B
98-170 Widawa

Uzasadnienie wyboru oferty:

Przedłożona oferta spełniała wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym z dnia 14.12.2023 r.

                                                                                                  Kierownik  GOPS w Widawie
mgr Agnieszka Leopolska