Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje  o wyniku postępowania zapytania ofertowego z dnia 14.12.2023 r. pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa”

Liczba otrzymanych ofert: 2

  1. Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych Markot w Maleniu, Malenia 1, 98-113 Buczek

– oferta cena/koszt dobowy pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych, osobowych i ciepłego posiłku w schronisku dla bezdomnych w wysokości 45,00 zł brutto, (słownie: czterdzieści pięć złotych).

  1. Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Społecznego ul. Brzozowa 5, 96-314 Baranów

– oferta cena/koszt dobowy pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych, osobowych i ciepłego posiłku w schronisku dla bezdomnych w wysokości 44,00 zł brutto, (słownie: czterdzieści cztery złotych).

– oferta cena/koszt dobowy pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych, osobowych i ciepłego posiłku w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w wysokości 95,00 zł brutto, (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Za  najkorzystniejszą   ofertę   uznano   Stowarzyszenie   Centrum   Wsparcia   Społecznego

  1. Brzozowa 5, 96-314 Baranów.

    Uzasadnienie wyboru oferty:

Przedłożone oferty spełniają wszystkie wymogi formalne.

Z uwagi na korzystniejszą cenę określoną w zapytaniu ofertowym wybrano Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Społecznego ul. Brzozowa 5, 96-314 Baranów.

Kierownik  GOPS w Widawie
mgr Agnieszka Leopolska