Informacja o naborze wniosków: Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024

Gmina Widawa  informuje o naborze wniosków do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego. Program jest kierowany          do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad :
– dziećmi do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz
– osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionym, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997              r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę opieki wytchnieniowej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w związku z ogłoszonym naborem przeprowadza diagnozę potrzeb wśród rodzin z niepełnosprawnością z zakresu potrzeby realizacji programu             na terenie gminy Widawa w roku 2024.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w programie w 2024 roku prosimy         o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie
w terminie do 13 listopada 2023 r.
Wymagane dokumenty:
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.
2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie oraz pod numerem telefonu: 43 67-21-161.
Do pobrania:
  1. Załącznik nr 1