INFORMACJA O DODATKU OSŁONOWYM

Wójt Gminy Widawa, informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym, na terenie gminy Widawa jednostką organizacyjną prowadzącą postępowania w sprawach dodatków osłonowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

Dodatek osłonowy to narzędzie pomocowe gospodarstwom domowym w 2022 roku w ramach tarczy antyinflacyjnej, to forma wsparcia finansowego dla osób i rodzin, która ma pomóc w pokryciu części kosztów energii,  gazu i żywności.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Widawa wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, parter w budynku Urzędu Gminy Widawa – specjalnie wyznaczone stanowisko obsługi interesanta lub w wersji elektronicznej. Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek przysługuje osobie prowadzącej:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe, której dochód nie przekracza 2100 zł,
 • wieloosobowe gospodarstwo domowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt. 1; Dz.U. z 2020 r. poz.111 z późn.zm.).

Dla wniosków złożonych w okresie od 04.01.2022 r. do dnia 31.07.2022 r. będą uwzględniane dochody za rok 2020.

Dla wniosków złożonych w okresie od 01.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. będą uwzględniane dochody za rok 2021.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię nakazu podatkowego za rok 2020 jeżeli złożą państwo wniosek w okresie od 04.01.2022 r. do dnia 31.07.2022 r. lub
 • w przypadku gdy złożą państwo wniosek w okresie od 01.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. nakaz za rok 2021.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o dodatki osłonowe można składać do 31.10. 2022 r. Wnioski złożone od 1.11.2022 roku pozostają bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone do 31 stycznia 2022 roku, po pozytywnej weryfikacji, będą załatwione przez wypłatę dodatku w dwóch równych ratach, wnioski złożone od 01.02.2022 r. (jeżeli wnioskodawca spełni warunek dochodowy) będą wypłacane jednorazowo.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższona kwota dodatku osłonowego uzależniona jest od źródła ogrzewania – w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami weglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243) dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego  składającego się z co najmniej 6 osób.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Pracownicy GOPS Widawa prowadzący postępowania o dodatki osłonowe:

 1. Pani Kinga Olejniczak – Referent GOPS Widawa
 2. Pani Mariola Grzelak – Referent GOPS Widawa
 3. Pani Sławomira Gibka-Słomczyńska – Administrator GOPS Widawa

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznania dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonów GOPS Widawa: 43 67 21 161,

kom. 607-821-582, 607-822-264.

 1. Wniosek o dodatek osłonowy
 2. Klauzula informacyjna RODO

Kierownik GOPS Widawa

                                                                                                                   Agnieszka Leopolska