Informacja

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje, że poszukuje kandydata na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 w Widawie
na czas zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Wymagania niezbędne na stanowisko Asystenta Rodziny.

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona
 • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

Kandydatów na objecie stanowiska Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Widawie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 43 67-21-161 lub w siedzibie GOPS w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10 w terminie do 15 marca 2022 roku.

Osoba do kontaktu: Dorota Sychniak- starszy specjalista pracy socjalnej.

Dorota Sychniak
                                                                                                          starszy specjalista pracy socjalnej