Informacja

Dobiega końca termin składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego – 30.04.2024 r.

Wójt Gminy Widawa, informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 17 grudnia 2021 (Dz.U.2023, poz. 739) Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła od stycznia 2024 r.  mieszkańcy Gminy Widawa mogą ponownie ubiegać się o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy to narzędzie pomocowe dla gospodarstw domowych w ramach tarczy antyinflacyjnej. Jest to wsparcie dla osób i rodzin, które ma pomóc w pokryciu części kosztów energii.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Widawa wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie pokój 25 lub w wersji elektronicznej przez system epuap.  Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek przysługuje osobie prowadzącej:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe, której dochód nie przekracza 2100 zł,
  • wieloosobowe gospodarstwo domowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt. 1; Dz.U. z 2023 r. poz.390 z późn.zm.).

Dla wniosków złożonych w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. będą uwzględniane dochody za rok 2022.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego do wniosku należy dołączyć kserokopię nakazu podatkowego za rok 2022.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski złożone po 30.04.2024 roku pozostają bez rozpatrzenia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Widawie pod numerem telefonu:

43 67 21 161.

Wzór wniosku