Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 -2020”

Gmina Widawa realizuje wieloletni program wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 (MP z dnia 17.12.2013 r. Poz. 1024), z którego otrzymuje dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Wójtem Gminy Widawa

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela sie wsparcia w szczególności:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczgólności osobom smotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 514 zł na osobę w rodzinie i 634 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa, czyli 150 % to odpowiednio 771 zł i 951 zł..

Posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach przyznaje się decyzją administracyjną. Decyzja administracyjna wydawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Listy imienne dzieci zakwalifikowanych do korzystania z posiłków sporządza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie i przekazuje na bieżąco do placówek oświatowych prowadzących dożywianie .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Liczba dzieci, którym udzielono takiej pomocy, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów lub dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Przyznanie pomocy w takim przypadku nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

W celu realizacji programu pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Widawie a szkołami i przedszkolami oraz osobami prowadzącymi dożywianie zawarte zostały porozumienia i umowy określające zasady współpracy w zakresie realizacji ww. uchwały.