Do pobrania

Wybierz jeden z interesujących Cię załączników:

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie usług opiekuńczych

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku celowego

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku celowego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku okresowego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku stałego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego [SW-1]

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) [ZSW-01]

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego) [ZSW-03]

Oprogramowanie potrzebne do odczytu dokumentów i załączników w formacie PDF to Acrobat Reader. Kliknij tutaj i zainstaluj oprogramowanie w przypadku problemu z otworzeniem plików.